Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Akasan Blog — Media

RSS
N’abandonnez jamais (never give up)

N’abandonnez jamais (never give up) 0

L’incertitude règne à travers le monde. Face à cette situation de crise, beaucoup de gens se sentent lasser et veulent laisser tomber leurs projets de rêve.

Où en êtes-vous?

Sachez bien que si vous avez la capacité de penser c’est que vous êtes encore vivant, et, si vous êtes en vie, vous devez lutter pour concrétiser vos rêves. L’important c’est d’être positif et trouver toutes les raisons de vivre. Profitez du moment de confinement pour réviser vos plans et vos stratégies. À noter que si vous n’en avez pas encore, c’est le moment idéal pour vous fixer des objectifs et élaborer votre plan de réalisation. La période que nous traversons n’est autre qu’une loi de la nature, après le jour viendra la nuit, la plus belle eau coulera après la rivière en crue. L’important c’est de ne vous laisser pas emporter par la montée de la rivière.  Le monde a besoin des braves gens qui apportent des solutions, et non de ceux qui se lamentent sur leurs sorts et  qui sont prêts à abandonner à chaque obstacle. Si vous abandonnez, vous passez à côté de la belle vie que vous méritez et le monde continue à avancer sans vous.

Réfléchissez, planifiez et apprêtez-vous à faire des  exploits après la baisse de la rivière!

5 abitid ou dwe adopte lè maten pou ou rete motive pandan tout jounen an

5 abitid ou dwe adopte lè maten pou ou rete motive pandan tout jounen an 0

Pandan konfinman, nou pase pifò tan nou lakay nou, nou vin antre nan you routin ki fè nou ka santi nou fatige epi vin estrese tou. Men gen mwayen ke ou kapab itilize pou fe moral ou toujou rete ro pandan move inpas ke nou tout lan mond lan ap travèse. Akasan ap pwopoze ou senk bagay ou dwe fe pou leve motive chak matin?
1. Bwè you bon vè dlo tyèd ak ji sitron lew fek leve, sa edew boule move grès epi elimine toksin nan kò a.
2. Fè you ti espò pandan o mwen 30 minit pou rechofe kow pou ranfòse sistèm defans ou.
3. Fè lekti pandan o mwen 1 è de tan, sa ap edew devlope sèvow epi relaksew.
4. Pase tan ak fanmi ou, fè jwet sosyete pou kenbe lespri w okipe.
5. Pran kou en liy nan you domèn kap itil ou.
Li pa fasil pou moun ki gen abitid travay ret nan kay san yo pap fe anyen men nou ka pwofite de konfinman pou nou pran swen ko nou epi meble lespri nou.
Ki routin matinal ou pandan konfinman ?
Ou kapab pataje li ak nou nan komantè.
Trois astuces pour regagner la confiance en soi

Trois astuces pour regagner la confiance en soi 0

Tout le monde est passé par là, une mauvaise expérience, des objectifs laissés en plan, des rêves non réalisables, des échecs rencontrés au cours de notre vie.
On dit souvent que la meilleure façon d'apprendre est de faire des expériences, mais ce n'est pas toujours facile de remonter la pente. En fait, ce n'est pas l'expérience en soi le problème, c'est plutôt notre réaction qui l'est. Après une mauvaise expérience, on a tendance à se culpabiliser, se dire qu'on n’est pas à la hauteur, se dévaloriser et par la suite on finit par y croire puis on répète les mêmes erreurs.
Comment reprendre confiance en soi ?
Akasan Tech vous propose 3 astuces pour vous aider à regagner confiance en vous:
1- Passer à l'action
Le manque de confiance en soi n'est pas une fatalité, au contraire ça se construit, se travaille, se façonne au jour le jour. Il faut noter que l'inaction alimente le manque de confiance en soi, donc passer dès aujourd'hui à l'action, accomplissez une chose, bien que minime qu'elle soit pour nourrir votre subconscient d'énergie positive.
2- Valoriser vos points forts
Cette astuce fait suite au fait de passer à l'action, partez à la recherche de vos points forts, mettez-les en évidence et visez l'excellence.
3- Arrêtez de vous comparer aux autres.
Cette habitude a une mauvaise influence sur notre estime de soi, on a tendance à croire que les autres sont meilleurs que nous.
La plupart du temps on prend en compte les réussites des autres pour s'évaluer, alors que chaque personne est unique et à ses points forts respectifs.
Vous pouvez le faire, donnez vous du temps et vous verrez. Avoir confiance en soi vous permettra de réaliser vos objectifs et d'affronter toutes les difficultés de la vie.
Kèk konsèy pou ou ka mete disiplin lakay ou

Kèk konsèy pou ou ka mete disiplin lakay ou 0

Sa rive anpil moun, ou di "bon jodiya m deside map li 3 paj liv chak jou", "m deside semèn sa map fè menaj nan tout kay la", "m deside chak maten map fe egzèsis" oswa ou kon di " jodiya m deside poum travay sou memwa fen etid mwen chak jou", yon pakèt angajman ou konn bay tèt ou ke ou pa janm arive kenbe paske ou pa disipline, alòske anpil moun ki reyisi yo fè de disiplin youn nan pi bon zanmi yo. Daprè eksperyans, moun ki pa disipline souvan ret you sèl kote san yo pa janm ka atenn objektif yo vre sa ki vin kondwi a echèk.

Men kèk konsèy Akasan pote pou ou pouw ka mete disiplin lakay ou

Fe lis avantaj saw vle fè a ap pote pou ou.

Pa gade disiplin tankou yon sanksyon oswa tankou yon bagay yo fòsew fè men pito gade tout avantaj ke sa kapab pote nan laviw.

Ekzanp: Sim li 3 paj liv chak jou lap bon pou mwen, lap edem avek vokabilè, epi map gen plis konesans. Se konsa siw wè bon kote yo sèlman lap ede ou angajew nan sa ou gen pou ou fè a.

Pran pasyan ak tèt ou.

Sèvo nou bezwen tan pou li adapte ak kèlkeswa abitid ou ta vle ba li, se pa you sèl kou wap disipline, komanse avèk ti bagay ki piti epi tanzantan wap vin ak sa ki pi gro.

Rekonpanse tèt ou

Selon kotch Tony Robens, sèvo nou fonksyone tankou yon balans ant doulè ak plèzi. Chak fwa ou fè tout saw gen pouw fè lew gen pou fèl, toujou pran you tan pou selebre viktwa sa, konsa sèvo a pral asosye disiplin a you moman de plezi.

Disiplin pa fasil e li pa fèt yon sèl kou, gen you abitid ki ap vini a chak fwa ke ou respekte saw gen pouw fè, sa ap edew tou siw ekri tout saw gen pouw fè nan you fèy e ke ou koche chak saw fè, sa ap edew rete motive epi kontinye kenbe fèm.

Epi avèk le tan sa ap vin you abitid natirèl pou fè tout saw gen pouw fè lew gen pouw fel.