Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

Bloke telefòn ou pèdi pou moun pa met afew deyò

RSS
Bloke telefòn ou pèdi pou moun pa met afew deyò
Male se tankou machin san klason, sa ka rive pandan ou nan lari yo vole telefòn ou. Oswa ou al yon kote, ou bliye telefòn ou, mal chans pou ou, lew retounen al chachel, yon moun gentan pranl.
Anpil fwa ou kon gen you seri de dokiman inpòtan, foto pèsonèl kew pa ta renmen moun wè, videyo entim, tout bagay ou sou telefòn sa kew pedi a.
Pa bliye ke li danje anpil, paske moun ki mal intensyone ka pran enfòmasyon pèsonèl sa yo pou pibliye yo, kidonk mete afèw nan lari.
You mwayen ou ka anpeche sa rivew se desaktive telefòn la epi efase infòmasyon yo a distans.
Men prosesis la :
Monte sou site intenet "Android device manager" Konekte apati de kont google ou te kon utilize sou telefòn ou pèdi a.
Lap montrew otomatikman enplasman Kote telefòn lan ye.
• Wap wè 2 imaj: Youn di »Ring»: sa se pou siw vle sone telefòn lan.
Pou efase tout infomasyon sou telefòn lan: Jus klike sou you lot imaj ki se »Effacer» ki vle di efase en kreyol. Konsa oken moun pap ka ni sèvi ak infòmasyon pèsonèl ou, ni sèvi ak telefòn lan.
Yon bagay ki inpotan pou songe, fok sa fèt nan you tan ki pa tro long.
Si moun lan gentan dekonekte kont google ou a sou telefòn nan, oswa li fèmen ou pap ka fe prosesis nou sot montrew anlè a. Kidonk li inpòtan pou nou pran bonè.
Ou menm ki te pèdi telefòn, ki posesis ou te anplwaye ? Pataje ak fans nou yo pou lè rankontre difikilte sa yo pou yo kon sa pou yo fè.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis