Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

2 bagay pou evite fè ak telefòn ou

RSS
2 bagay pou evite fè ak telefòn ou
Anpil moun itilize telefòn nan yon bi byen detèmine. Genyen ki genyenl pou kominike, genyen se distraksyon, genyen se pou aprann. Ki vle di se you aparèy ki itil nou men konsa tou li ka gen move kote si nou mal itilizel. Kisa pou ou evite fè lè ou gen you telefòn ?
Akasan pote pou ou de (2) bagay pou w evite fè ak yon telefòn.
1- Pa itilize telefòn lè lap chaje
Poblèm kouran koz anpil moun itilize telefòn yo pandan yo ploge. Sa pa bon pou batri telefòn lan, lap rechofel sa ki ka ki koz li pran dife oswa li ka fè batri a pa dire. De preferans kitel chaje apre deplogel pou w itilizel.
2- Pa kite telefòn ou limen bò tèt ou lèw ap domi.
Daprè syantifik yo, ond ke telefòn yo emèt kapab gen vye konsekans sou sèvow, tankou kansè ak timè, li kapab baw somèy tou. Li konseye pou nou fèmen telefòn nou lèswa anvan nou domi oswa mete li nan you lòt pyès nan kay la.
Gen anpil vye konsekans sou move itilization de telefòn, li gen enpak sou edikasyon timoun yo, sou jèn yo tou.
Eske ou ka pataje kèk lòt avèk nou?
Pa bliye vizite sit nou : https://akasantech.com

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis