Help Best Choice/ Guide you towards the best choices

3 ways to discipline sooner or later

RSS
3 ways to discipline sooner or later
Sa bank anpil moun, or di "bon jodiya m deside map li 3 paj liv chak jou", "m deside semèn sa map fè menaj nan tout kay la", "m deside chak maten map fe egzèsis" oswa ou kon di "jodiya m deside poum travay sou memwa fen etid mwen chak jou", yon pakèt angajman ou konn bay tèt ou ke ou pa janm arive kenbe paske ou pa disipline, alòske anpil moun ki reyisi yo fè de disiplin youn nan pi bon zanmi yo.
Daprè eksperyans, moun ki pa disipline souvan and then you know what you're doing and what you're trying to achieve is that it's a failure.
Men kèk konsèy Akasan pote pou ou pouw ka mete disiplin lakay ou:
1.Fè read avantaj saw vle fè a ap pote pou ou.
Pa gade disiplin tankou yon sanksyon oswa tankou yon bagay yo fòsew fè men pito gade tout avantaj ke sa kapab pote nan laviw.
Ekzanp: Sim li 3 paj liv chak jou lap bon pou mwen, lap edem avek vokabilè, epi map gen plis konesans. Se konsa siw wè bon kote yo sèlman lap ede ou angajew nan sa ou gen pou ou fè a.
2.Pran pasyansak early or.
If you don't know what to do with it, you can adapt it to your abitid or your wine, if you don't have a disipline, you can use it for your bag and your tanzantan wine for your wine.
3.Rekonpanse sooner or later
According to Tony Robens, we are working with tanks and are in pain. Chak fwa ou fè tout saw gen pouw fè lew gen pou fèl, always pran you tan pou selebre viktwa sa, konsa sèvo a pral asosye disiplin a you mom of plezi.
Disiplin pa fasil e li pa fèt yon sèl kou, gen you abitid ki ap vini a chak fwa ke ou respekte saw gen pouw fè, sa ap edew tou siw ekri tout saw gen pouw fè nan you fèy e ke ou koche chak saw fè, sa ap edew rete motivate epi kontinye kenbe fèm.
Epi avèk le tan sa ap vin you abitid natirèl pou fè tout saw gen pouw fè lew gen pouw fèl.
Or gen yon teknik sou disiplin? Pataje ak nou.

Previous Post Next Post

  • Akasantech Infos
Comments 0
Leave a comment
Your Name:*
Email Address:*
Message: *
* Required Fields