Help Best Choice/ Vous orienter vers les meilleurs choix

3 fason pou disipline tèt ou

RSS
3 fason pou disipline tèt ou
Sa rive anpil moun, ou di "bon jodiya m deside map li 3 paj liv chak jou", "m deside semèn sa map fè menaj nan tout kay la", "m deside chak maten map fe egzèsis" oswa ou kon di " jodiya m deside poum travay sou memwa fen etid mwen chak jou", yon pakèt angajman ou konn bay tèt ou ke ou pa janm arive kenbe paske ou pa disipline, alòske anpil moun ki reyisi yo fè de disiplin youn nan pi bon zanmi yo.
Daprè eksperyans, moun ki pa disipline souvan ret you sèl kote san yo pa janm ka atenn objektif yo vre sa ki vin kondwi a echèk.
Men kèk konsèy Akasan pote pou ou pouw ka mete disiplin lakay ou:
1.Fè lis avantaj saw vle fè a ap pote pou ou.
Pa gade disiplin tankou yon sanksyon oswa tankou yon bagay yo fòsew fè men pito gade tout avantaj ke sa kapab pote nan laviw.
Ekzanp: Sim li 3 paj liv chak jou lap bon pou mwen, lap edem avek vokabilè, epi map gen plis konesans. Se konsa siw wè bon kote yo sèlman lap ede ou angajew nan sa ou gen pou ou fè a.
2.Pran pasyansak tèt ou.
Sèvo nou bezwen tan pou li adapte ak kèlkeswa abitid ou ta vle ba li, se pa you sèl kou wap disipline, komanse avèk ti bagay ki piti epi tanzantan wap vin ak sa ki pi gro.
3.Rekonpanse tèt ou
Selon kotch Tony Robens, sèvo nou fonksyone tankou yon balans ant doulè ak plèzi. Chak fwa ou fè tout saw gen pouw fè lew gen pou fèl, toujou pran you tan pou selebre viktwa sa, konsa sèvo a pral asosye disiplin a you moman de plezi.
Disiplin pa fasil e li pa fèt yon sèl kou, gen you abitid ki ap vini a chak fwa ke ou respekte saw gen pouw fè, sa ap edew tou siw ekri tout saw gen pouw fè nan you fèy e ke ou koche chak saw fè, sa ap edew rete motive epi kontinye kenbe fèm.
Epi avèk le tan sa ap vin you abitid natirèl pou fè tout saw gen pouw fè lew gen pouw fèl.
Ou gen yon teknik sou disiplin? Pataje ak nou.

Article précédent Article suivant

  • Akasantech Infos
Commentaires 0
Laissez un commentaire
Nom:*
Courriel:*
Message: *
* Requis